Hondenbeleid Stichtse Vecht aangepast

Sorry baasje, je moet het echt opruimen!
Sorry baasje, je moet het echt opruimen!

Voortaan geldt in Stichtse Vecht dat overal in de bebouwde kom het opruimen van hondenpoep verplicht is. In het wijkpark Maarssenbroek wordt het losloopgebied iets ingeperkt en geldt ook de opruimplicht. Met deze wijziging van de regels voor het park volgt het college het advies op van een speciaal ingestelde en breed samengestelde werkgroep.

Voor onze wijk betekent dit dat er ook rond de wijk langs de fietspaden geruimd moet worden. Wel is het nu toegestaan om je hond los te laten lopen op bepaalde delen van de Maarssenbroeksedijk (zie kaart).

Ter oriëntatie: bij het pijltje is de voetbalkooi.
Ter oriëntatie: bij het pijltje is de voetbalkooi. De groen ingekleurde vakken zijn de losloopplekken.

De gemeente heeft de inwoners van Maarssen in 2014 gevraagd of de maatregelen die destijds genomen zijn naar tevredenheid zijn of dat bewoners aanpassingen dan wel aanvullende maatregelen wensen. In totaal zijn ca. 80 reacties ontvangen. De evaluatie heeft tot aanpassingen van het beleid geleid, waar het college van B&W op 15 december 2015 een besluit over heeft genomen.

Op basis van de ingekomen reacties, heeft het college het aanwijzingsbesluit d.d. 11 september 2012 op grond van artikel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende delen aangepast, dan wel ingetrokken.
1. Opheffen bestaand losloopgebied
Het betreft een gebied langs de Diependaalsedijk en een strook langs de Vecht ter hoogte van de Huis ten Boschstraat richting de Zuilense ring.
2. Hondenlosloopgebied wijzingen in hondenspeelplaats (wel opruimen)
Dit betreft gebieden in de wijk Zandweg-Oostwaard (Hondiusstraat), een stuk langs de Vechtoever (vanaf Goudestein richting Breukelen), Dr. Plesmanlaan (bij benzinestation), Zogweteringlaan (vanaf Klokjeslaan tot aan de Machinekade) en het Timmermanslaantje.
3. Gedoogsituatie niet legaliseren en een nieuwe hondenspeelplaats aanwijzen
De gedoogsituatie dat hondenpoep niet hoefde te worden opgeruimd in Antilopespoor langs de fietspaden buiten de wijk en op een deel van de Maarssenbroeksedijk wordt niet gelegaliseerd.
Op een deel van de Maarssenbroeksedijk mogen de honden voortaan wel los lopen.
Binnen afzienbare tijd zullen de oude borden bij de hondenspeelplaatsen/losloopgebieden worden vervangen door nieuwe duurzame exemplaren, die de situatie weergeven. Tevens worden extra afvalbakken en zakjesautomaten geplaatst.
Communicatie
Een succesvol beleid vraagt naast het realiseren van voorzieningen voor honden, om het duidelijk communiceren van de regels én controle op de naleving hiervan. Voor de communicatie met de hondenbezitters kiezen we voor een persoonlijke aanpak. Op dit moment is een pilot in voorbereiding voor een specifieke handhavingaanpak in 2016. We zullen u daar later nader over informeren.
Evaluatie hondenbeleid wijkpark Maarssenbroek
Op 26 februari 2015 (RIB 11) informeerden wij u over de op handen staande evaluatie van het wijkpark Maarssenbroek. Inmiddels is de evaluatie afgerond.
De werkgroep wijkpark Maarssenbroek heeft actief meegedacht aan de beste oplossing voor het wijkpark. Zij heeft daarbij zorgvuldig de belangen van hondenbezitters en niet-hondenbezitters betrokken. Het college heeft op 15 december 2015 het advies van de werkgroep overgenomen, waarbij de veiligheids- en leefbaarheidsmonitor van 2014, het GGD-advies, het advies Megaborn en petitie zijn betrokken.
Het aangegeven gebied wordt aangewezen als hondenspeelplaats d.w.z. de honden mogen los en de hondenpoep moet worden opgeruimd. Het gebied waar honden los mogen lopen is ten opzichte van het eerdere gebied smaller geworden. Het deel dat grenst aan de woningen wordt bestemd als aanlijngebied voor honden en het deel aan de kant van de A2 wordt hondenspeelplaats. Honden kunnen over de gehele lengte van het 3 km lange wijkpark loslopen. De aanpassing zit in de breedte. Zodoende kunnen kinderen naar de diverse speelgelegenheden lopen zonder loslopende honden tegen te komen. En kunnen ook volwassenen wandelen zonder met een loslopende hond te worden geconfronteerd.
Volgens de Veiligheids- en leefbaarheidsmonitor van 2014 is ergernis nummer 1 in Maarssenbroek hondenpoep. Om ook het park een schoner park te laten zijn komt er in het gehele park een opruimplicht. Dit geeft duidelijkheid en eenduidigheid, net zoals in de wijken, moet ook in het park opgeruimd worden. Zo zijn er geen uitzonderingen en vergemakkelijkt dit de handhaving. Dit zal de stankoverlast in de tuinen aangrenzend aan het wijkpark verminderen. Ook zal het park een gezondere omgeving voor kinderen worden.
In de loop van januari organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in het MEC. Bewoners kunnen dan de plattegrond van het wijkpark inzien op welke plekken honden wel of niet mogen loslopen.
In het park mag niet worden gefietst en is al een groot gedeelte van de paden verhard.