Beleidsnota langzaam verkeer

Verkeersbord-fiets-bromfietspadBromfietsers op veel plekken niet meer op fietspaden, het weghalen van paaltjes in fietspaden en het omzetten en inrichten van verschillende wegen in het buitengebied van een 60 km weg naar een fietsstraat waar 30 km is toegestaan. Ook worden het fietsnetwerk en OV-punten verbeterd en wordt het gebruik van de fiets gepromoot. Dat zijn de belangrijkste pijlers van de zogeheten beleidsnota Langzaam verkeer, die het college van B&W deze week heeft vastgesteld. Na peiling in de commissie worden inwoners lokaal betrokken via de gebiedsgerichte aanpak van de gemeente.

De aan te pakken punten zijn mede op basis van adviezen van inwoners en bewonersgroepen tot stand gekomen. De ontwerpnota zal worden besproken in de commissievergadering van 22 september. Nadat de door de commissie gemaakte op- en aanmerkingen zijn verwerkt, zal de nota “langzaam verkeer” eind oktober 2015 worden vrijgegeven voor formele inspraak. Tegelijkertijd worden mogelijkheden per kern georganiseerd om inwoners te betrekken bij de effecten van dit nieuwe verkeersbeleid op hun eigen kern of wijk. Zo wil het college ruimte geven voor lokale wensen en meenemen in het beleid, conform de gemeentelijke gebiedsgerichte aanpak.

De definitieve vaststelling door de gemeenteraad is voorzien in februari 2016. In de nota Langzaam Verkeer zijn de beleidsdoelen voor (brom)fietsers en voetgangers uit het eerder vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) uitgewerkt.

Ambitie
In de nota spreekt het college de ambitie uit dat in 2020 de scholen en OV-knooppunten nog veiliger, comfortabel en snel per fiets bereikbaar zijn. Om dit te realiseren is in de nota het uitvoeringsprogramma 2015-2020 opgenomen met 58 actiepunten. Deze actiepunten zijn erop gericht om uiterlijk in 2020 de belangrijkste knelpunten in het hoofdfietswegennetwerk aan te pakken en de belangrijkste ontbrekende schakels in fiets- en voetgangersnetwerk weg te nemen.

Meer voor fietsers
Een belangrijk onderdeel uit de nota is de inrichting van verschillende wegen in het buitengebied als Fietsstraat. Voorbeelden daarvan zijn de Mijndense dijk, Oud Over, Vreelandseweg, Nigtevechtseweg en de Parallelweg tussen de Haarrijnweg en Westkanaaldijk. Op buitenwegen die als Fietsstraat worden ingericht, zal de maximum snelheid worden teruggebracht van 60 naar 30 km/uur. De Oostkanaaldijk tussen Maarssen en Loenersloot wordt een snelfietsroute. Daarvoor worden de bruggetjes over de Kerkvaart in Breukelen en de Nieuwe Wetering bij Nieuwersluis fietsvriendelijker gemaakt. Voorbeelden van het wegnemen van ontbrekende schakels zijn de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Safariweg tussen station Maarssen en de Haarrijnweg in Maarsenbroek, de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Portengense Zuwe in Kockengen en het doortrekken van het trottoir vanaf de Hoge Brug naar de rotonde Straatweg/ Kerkweg in Maarssen.